Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

  • Individuaalsuse arvestamine. Arvestatakse lapse ealist, arengulist, soolist eripära, keele – ja   kultuuritausta.
  • Meeskonnatöö. Me ei ela siin kultuuriruumis üksi, meil peab olema oskus teha koostööd. Lapsele erinevate rühmatööde ja erinevate õpivormide meeskonnatöö oskuse kujundaine.
  • Lähtume Tervist edendava lasteaia põhimõtetest ja väärtustest. Igapäevaste tegevuste käigus juhitakse lapse tähelepanu tervislike eluviiside tähtsusele ning soodustatakse  liikumisharjumuste tekkimist.
  • Peame oluliseks lapsele parima psühhosotsiaalse- ja füüsilise kasvukeskkonna loomist.
  • Lasteasutuse tegevus on perekonnale avatud . Koostöö aluseks on igapäevane vahetu suhtlemine. Õppeperioodi jooksul toimuvad mitmed rühma- ja üldkoosolekud ning individuaalsed vestlused lapse arengust. Kord aastas koostatakse iga lapse kohta arengukirjeldus. Lapsevanemaid kaasatakse lasteaia ürituste läbiviimisesse.
  • Tegevuste lõimimine ja üldõpe. Tegevused lõimitakse, uued teadmised seostatakse eelnevalt õpituga ning kujundatakse oskust siduda teadmisi reaalse ja igapäevase eluga. Lapses arendatakse analüüsioskusi sh eneseanalüüsioskust – arutlemine omandatud teadmiste üle; oma tegevuse tulemuslikkuse ja tagajärgede hindamine.
  • Mängu kaudu õppimine. Õppetegevustes suunatakse last läbi mängu, matkimise, uurimise, katsetamise jm. teadmiste ja oskuste omandamisele ning valmistutakse aktiivseks õpitegevuseks koolis. Õppetegevuste läbiviimisel kasutatakse lisaks üldõppele ka aktiivõppe, avastusõppe (teadusõpe), rühmatöö, õuesõppe, draamaõppe jt meetodite elemente.
  • Lapse aktiivsus ja loovus. Julgustatakse last aktiivselt ja iseseisvalt tegema valikuid, vaatlema ja uurima ning kaasatakse neid tegevuste kavandamisse.
  • Rahvakalendri, tähtpäevade ja loodusrütmiga arvestamine. Tutvustatakse lastele rahvakalendri olemust ja traditsioone; muutusi looduses ja nendega arvestamist.

Multikultuursus ja sallivus. Lasteaia igapäevastes tegevustes arvestatakse vajalikul määral teiste kultuuride eripäraga.