Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Meie õppe – ja kasvatustöö üldeesmärk on,  lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöö.

  • Laps on hooliv teiste ja salliv erisuse suhtes.
  • Laps peab tähtsaks kodu ja rahvuskultuuri ning järgib üldinimlikke väärtusi.
  • Laps on aktiivse ja tolerantse ellusuhtumisega, tuleb iseseisvalt ja loovalt toime erinevates elulistes situatsioonides.
  • Laps omab vajalikke mängu-, õpi- ja sotsiaalseid oskusi toimetulekuks koolikeskkonnas ning igapäevases elus.
  • Laps oskab ja julgeb läbi kaunite kunstide, mängu  ja tegevuste väljendada oma emotsioone, fantaasiat ja tahet ning ideid.
  • Laps teab ja järgib tervislikke eluviise ning on kehaliselt aktiivne.