Kesklinna Eralasteaed NAERUSUU

KODUKORD

Kinnitatud

Kesklinna Eralasteaed NAERUSUU direktor

KÄSKKIRI nr 28.31.08.2019

Üldsätted

Kodukorras on lähtutud Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest (sh Euroopa Inimõiguste ja põhivabaduste konventsioon; ÜRO laste õiguste konventsioon), lasteaia põhikirjast ja üldistest põhiväärtustest.

Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja paberkandjal
lasteaia infostendil.
Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik
.

Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirjapandud põhimõtetest ja väärtustest.

Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest huvidest.

Lasteaed töötleb lapse ja lapsevanema isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Turvalisuse tagamiseks on väljaspool lasteaia tööaega lasteaias elektrooniline valve. Ööpäevaringne videovalve on lasteaia territooriumil. Turvakaamera salvestisi avalikustatakse ainult lasteaia turvalisuse tagamise eesmärgil.

1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

1.1 Lasteaed on avatud 7.15 – 18.30. Valverühm hommikul 7.15 – 7.30 ja õhtul 17.30 – 18.30. Puhhi rühma ja mängurühma lapsed valverühmas ei ole.

1.2 Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra tulenevalt kehtivatest õigusaktidest. Teistel juhtudel lühendatakse lasteaia tööpäeva nõukogu ettepanekul, pidaja korralduse alusel ning sellest teavitatakse vanemaid ette infokanalite kaudu mõistliku aja jooksul.

1.3 Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel ja ka muul ajal).

1.4 Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaias avatud valverühm (sõltuvalt laste arvust kas üks või kaks rühma). Lasteaed on kollektiivpuhkusel juuli kaks esimest täisnädalat.

1.5 Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos täiskasvanud saatjaga. Lapse saabudes ja lahkudes rühmast või õuest võetakse ühendust õpetajaga. Lapsevanem annab hommikul isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Juhul, kui lapsevanem peale lapse vastuvõtmist rühma töötajalt jääb lapsega viibima lasteaia alale, loetakse laps lapsevanemale üleantuks. Laps antakse üle lapsevanemale või viimase poolt eelnevalt teavitatud isikule. Võõrale isikule last üle ei anta.

Hommikul palume informeerida rühma õpetajat lühidalt kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva (nt halvasti magatud öö, probleemid tervisega jne).

1.6 Turvalisuse tagamiseks on lasteaed piiratud aia ning riiviga väravatega. Iga lasteaia territooriumile siseneja või väljuja on kohustatud sulgema värava riiviga.

1.7 Lapsevanem teavitab lasteaeda:

  • kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda;

  • kui laps tuleb lasteaeda peale puudumist.

1.8 Lapsevanem toob lapse lasteaeda arvestades lasteaia päevakava:

  • kui Teie laps sööb hommikueinet, siis hiljemalt viis minutit enne söögi algust;

  • kui Teie laps ei söö hommikueinet, siis alates 8.50.

1.9 Koolieelikute rühma laps tohib üksinda lasteaiast koju käia ainult lapsevanema vastutusel ja sellekohase avalduse esitamisel.

1.10 Lapsevanem tutvub infoga rühma teadetetahvlil, kodulehel ja listides.

2. Riietus

2.1 Laps vajab piisavalt ilmale vastavaid riideid kogu päevaks. Loomulikult teate Teie kõige paremini, kas laps on külmakartlik või karastatud.

2.2 Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope lukud) ning korrastatud välimusega.

2.3 Ka suveperioodil on vajalik õues käimiseks peakate (rätik, nokkmüts kaabu vms), mis kaitseb last päikese eest.

2.4 Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad, sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna).

2.5 Tagavarariideid on hea hoida kastis või kotikeses, mida saab riputada nagisse. Sõimelastel ja lastel, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi vahetuspesu ja kilekott, kuhu panna märjad riided. Suveperioodil on lapsel lasteaias riided tubasteks toimetusteks ja lisaks õues mängimiseks.

2.6 Hoidmaks ära riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, varustage need lapse nimega.

2.7 Toas on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega laps ise hakkama saab ja mis püsivad jalas. Ei sobi pehme tallaga sussid ja tagant lahtised jalanõud, ka õues.

2.8 Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme ja mis kaitsevad ka väikese vihma eest, sest käime õues peaaegu iga ilmaga.

2.9 Laste riietel tuleks vältida pikki paelu ja pika salli asemel kanname kaelust.

2.10 Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid ja ohtlikke esemeid (käärid, nuga, tuletikud jne). Lapse kapi aitab korras hoida lapsevanem.

3. Toitlustamine

3.1 Lasteaias on kolm söögikorda ja toitlustame lapsi söögisaalis. Toidukordade kellaajad leiab rühma stendidelt.

4.Toiduraha ja õppemaks

4.1 Õppemaksu tasutakse jooksva kuu eest ja toiduraha eelnenud kuu eest ehk tagantjärgi.

4.2 Toiduraha arvestuse aluseks on rühmaõpetaja esitatud andmed ning direktori poolt kehtestatud toiduraha arvestamise kord.

4.3 Maksuteate õppemaksu ja toiduraha tasumiseks edastatakse lapsevanemale igakuiselt e-posti aadressile.

4.4 Toiduraha ja õppemaksu maksmise tähtaeg on märgitud esitatud arvele, palume tähtaegadest kinni pidada.

5. Mänguasjad

5.1 Lasteaeda võib kaasa tuua oma mänguasju, selleks on igal rühmal oma mängupäev, kuid kaisumänguasja võib lasteaeda võtta igal päeval.

5.2 Lasteaeda kaasavõetav mänguasi ei tohiks olla liiga väike, kallis ega õrn.

5.2 Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib meil põhimõte: „Ma ei ole kade ja luban ka teistel lastel oma mänguasjadega mängida.“

5.3 Mänguasjale palume märkida või kinnitada mingi tunnusmärk, mille järgi saaks kindlaks teha selle omaniku.

5.4 Oma mänguasju lasteaeda tuues peab arvestama võimalusega, et see võib kogemata puruneda või kaduda. Mänguasja eest rühmaõpetaja ei vastuta.

5.5 Lasteaeda kaasa võetud jalgratas või kelk tuleb igal õhtul koju viia. Lasteaed ei vastuta kaasavõetud rataste ja kelkude kadumise või purunemise eest ega hoiusta neid lasteaia siseruumides.

6. Sünnipäevad

6.1 Lasteaias tähistame laste sünnipäevi, õnnitledes sünnipäevalast kaardiga. Soovi korral võib sünnipäevalaps rühmakaaslasi kostitada, arvestades sealjuures laste arvuga rühmas.

7. Lapse tervis

7.1 Lapsevanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.

7.2 Tooge lasteaeda terve laps. Lasteaeda ei lubata last, kelle terviseseisund võib ohustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik) last on rühmaõpetajal õigus ja kohustus rühma mitte vastu võtta. Laps, kes on toodud kollektiivi, võtab osa kõigist rühma tegevustest, sealhulgas ka õues viibimine. Kui lapsevanem ei ole õpetaja hinnanguga nõus, pöördub ta lapse terviseseisundi hindamiseks perearsti poole.

7.3 Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.

7.4 Kui laps haigestub lasteaias, võtab lasteaed lapsevanemaga kohe ühendust. Lapse vigastuse korral kutsub õpetaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga ning teavitab juhtunust lasteaia juhtkonda. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmaabi.

7.5 Kui laps on haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, leetrid, läkaköha, punetised, gripp jne) tuleb teavitada sellest koheselt lasteaeda. Ka viiruslikud silma- või kõrvapõletikud ning kõhuviirus on kontaktide (mänguasjad, pinnad, kehaline kontakt) teel kiirelt levivad nakkused, millesse haigestumisel tuleb rühma õpetajat koheselt informeerida.

Lapse nakkushaiguse tunnustega haigestumisel (kehatemperatuuri tõus, lööve, oksendamine, kõhulahtisus) on arstlik läbivaatus kohustuslik.

7.6 Kui Teie laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu (nt tundlikud kõrvad, higistab palju jms) öelge seda palun kindlasti rühma õpetajale.

7.7 Kui lapsevanem eirab õpetaja viidet lapse terviseseisundi kohta, on õpetajal õigus pöörduda rühma lastevanemate esindaja või direktori poole.

7.8 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeedihaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteaiaõpetajaga.

8. Koostöö

8.1 Info edastamiseks ja perega ühenduse võtmiseks (igal päevamomendil) on vajalikud pere kontaktandmed (telefoninumbrid, e-posti aadressid). Pere kontaktandmete muutumisel on lapsevanemal kohustus neist rühma õpetajaid koheselt teavitada.

8.2 Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

8.3 Iga lapse individuaalse arenguplaani väljaselgitamiseks toimub vähemalt kord aastas arenguvestlus lapsevanema ja õpetaja vahel. Lapsevanem osaleb arenguvestlustel. Ühisel kokkuleppel võib arenguvestlusele kaasata ka erialaspetsialiste (logopeed, psühholoog jt).

8.4 Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, juhtkonna või rühmast valitud lastevanemate esindaja poole abi ja nõu saamiseks. Kui Te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt. Lasteaia probleemid lahendame lasteaias.

8.5 Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teie rühma seinal oleval stendil ja lasteaia kodulehel ja lastevanemate listide kaudu. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuste vastu huvi tuntakse.

8.6 Lapsevanem osaleb peredele suunatud lasteaia ühisüritustel.

8.7 Nii lasteaial, kui ka lapsevanematel on ühine eesmärk – arendada ja toetada last tema kasvamisel. See on võimalik vaid meie koostöö tulemusena.