Kesklinna Eralasteaed NAERUSUU on Kuressaare kesklinnas tegutsev väike kodune eesti keelt ja kultuuri au sees hoidev lasteaed, mille missiooniks on aidata ja toetada lapse koolieelset arengut lähtuvalt tema ealistest iseärasustest ning arvestades tema individuaalsust. Lasteaia ja kodu tihedas koostöös  luua arendav ja turvaline keskkond uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ning kindla väärtussüsteemi kujundamiseks, et tagada toimetulek elus ja edaspidisel haridusteel. Toetada last tema arengus ainulaadseks ennast ja teisi austavaks õnnelikuks iseseisvaks isiksuseks.

Me tahame, et meid tuntakse kui:
Hea mainega väike lasteaed, kuhu tulevad rõõmuga nii lapsed kui täiskasvanud.

Me oleme rahul, kui kogu lasteaiapere (väikesed ja suured) saavad öelda: 

LASTEAEDA TULEN MA NAERUSUU JA LAULUGA

Meie lasteaias tegutseb 3 rühma:

PUHH´i rühm: 2 – 3,5 aastased lapsed

PIPI rühm: 3 – 7 aastased lapsed

SIPSIKU rühm: 3-7 aastased lapsed

Kesklinna Eralasteaed NAERUSUU liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga veebruaris 2013. Praeguseks on meie lasteaiast metoodikaga liitunud kõik   rühmad.

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Kesklinna Eralasteaed NAERUSUU on pilootlasteaed LEGO WeDo robootika pilootprogrammis. 26.09.2013 andsid MTÜ Robootika esindajad lasteaiale üle LEGO WeDo baaskomplektid ja sülearvutid.

Alates 03.04.2012 on Kesklinna Eralasteaed NAERUSUU tervist edendav lasteaed ja kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku